« wróć...Konferencja Finalna projektu ESTET

1 grudnia w siedzibie Społecznej Akademii Nauk w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Finalna projektu Erasmus+ ESTET "Edukacja i Szkolenia na Rzecz Zrównoważonej Turystyki w Europie". Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli szkolnictwa zawodowego, nauczycieli i trenerów, realizujących programy szkoleniowe w zakresie turystyki, a także członków organizacji branży turystycznej, stowarzyszeń, fundacji oraz administracji różnych szczebli, zaangażowanych w zarządzanie, promocję i rozwój turystyki, zwłaszcza turystyki zrównoważonej. W konferencji wzięli udział także przedstawiciele organizacji partnerskich projektu z Polski, Bułgarii, Włoch, Grecji, Irlandii i Francji.

Na spotkaniu zaprezentowano wszystkie rezultaty, wypracowane w ciągu dwóch lat pracy nad projektem. Słuchacze mogli zapoznać się z założeniami opracowanych ram kompetencyjnych, a także dowiedzieć się więcej o materiałach szkoleniowych w formie filmów microlearningowych, projektów typu WebQuests oraz projektów typu „service-learning” (nauka poprzez działanie) dla instytucji zajmujących się edukacja w obszarze turystyki. Portfolio zasobów edukacyjnych zostało podzielone na trzy bloki tematyczne: środowiskowy, społeczno-kulturowy i gospodarczy. W każdym z nich omówiono 6 najważniejszych zagadnień (m.in. gospodarkę wodną, energetyczną, kwestię emisji gazów cieplarnianych, ale także ochronę dziedzictwa kulturowego, współpracę ze społecznościami lokalnymi czy gospodarkę obiegu zamkniętego).Oprócz projektów typu „service-learning” wzbogacających wiedzę w danym temacie uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności praktyczne dzięki WebQuestom o dwóch poziomach trudności- podstawowym i zaawansowanym oraz atrakcyjnym wideo wyjaśniającym każde zagadnienie. Materiały dostępne są bezpłatnie w 6 wersjach językowych, w tym po polsku, na stronie internetowej projektu: http://estet-project.com/ 

Dużym zainteresowaniem cieszyła się część praktyczna konferencji. Podczas panelu dyskusyjnego, poświęconego sposobom włączenia wiedzy i umiejętności z zakresu zrównoważonego rozwoju w programy kształcenia zawodowego oraz w codzienną praktykę przedsiębiorstw turystycznych eksperci- naukowcy z czołowych polskich uczelni oraz przedstawiciele przemysłu turystycznego zaprezentowali obecnie stosowane rozwiązania oraz omówili możliwe przyszłe kierunki rozwoju.  Dr hab. Ewa Dziedzic przedstawiła zakres włączania omawianych kompetencji w programy studiów Szkoły Głównej Handlowej, a także podzieliła się z uczestnikami swoimi doświadczeniami, jak na przestrzeni lat zmienia się nie tylko treść przedmiotów, ale i podejście studentów do nabywania  kompetencji związanych ze zrównoważonym rozwojem. Dr Robert Andrzejczyk, przedstawił praktyki stosowane w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, którego jest dyrektorem. Podkreślił także konieczność implementacji koncepcji triple bottom line (Potrójnej Linii Przewodniej) w codzienne zarządzanie instytucjami, w tym z sektora kultury nie tylko w zakresie  ekonomii i środowiska, ale także społeczeństwa. Podzielił się ze słuchaczami sposobami, w jaki np. poprzez konsultacje społeczne Muzeum osiąga porozumienie z różnymi interesariuszami w kwestii wyznaczania dalszych kierunków rozwoju instytucji.

Perspektywę wdrożenia koncepcji zrównoważonego rozwoju z globalnej perspektywy całego państwa zaprezentowała dr Agnieszka Puszczewicz, przez wiele lat związana z Chorwacką Wspólnotą Turystyczną. Chorwaci, bardzo dumni ze swojego dziedzictwa kulturowego i  przyrodniczego, jako jeden z pierwszych krajów w Europie wdrożyli założenia zrównoważonego rozwoju do krajowych strategii. Dyskusję poprowadziła dr hab. Hanna Górska- Warsewicz z warszawskiej SGGW.Oprócz wysłuchania dyskusji panelowej uczestnicy wzięli udział w dwóch warsztatach praktycznych. Podczas pierwszego dr Piotr Kociszewski zaangażował słuchaczy w dyskusję o najlepszych praktykach i wyzwaniach zrównoważonej turystyki. Wspólnie ze słuchaczami stworzył „plan podróży”, uwzględniający założenia zrównoważonego rozwoju- od planowania poprzez realizację wyjazdu, aż po etap dzielenia się przeżyciami. Przytoczył także przykłady destynacji i produktów turystycznych, które promują się jako zrównoważone. Podczas drugiego warsztatu dr Michał Koskowski i pani Marcelina Metera zabrali uczestników w podróż do przyszłości. Zadaniem słuchaczy było zidentyfikowanie wyzwań, którym będzie musiała w przyszłości stawić czoła branża turystyczna i znalezienie możliwych, realnych i konkretnych rozwiązań tych problemów.

Konferencja była okazją nie tylko do zaprezentowania i upowszechnienia opracowanych w projekcie zasobów edukacyjnych, ale przede wszystkim stworzyła pole do wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów i podwalin przyszłej współpracy różnych instytucji, których wspólnym celem jest  upowszechnianie założeń zrównoważonego rozwoju w turystyce. Przy okazji konferencji odbyło się również ostatnie spotkanie partnerskie, podsumowujące dwa lata realizacji projektu.