« wróć...2014

 VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie Międzykulturowe” (Intercultural Management Congress)

 VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie Międzykulturowe” (Intercultural Management Congress)

W listopadzie 2014 roku odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie Międzykulturowe”. Wydarzenie poświęcone było kwestiom związanym z zarządzaniem i przywództwem w wielokulturowych korporacjach, kulturze organizacyjnej we współczesnym świecie oraz komunikacji międzykulturowej. Organizatorami spotkania była Społeczna Akademia Nauk oraz Clark University.

Konferencja "Zarządzanie - nowe perspektywy. Zmiana paradygmatu przedsiębiorczości w dobie zmian demograficznych"

Konferencja

Konferencja "Zarządzanie - nowe perspektywy. Zmiana paradygmatu przedsiębiorczości w dobie zmian demograficznych" miała miejsce w listopadzie 2014 roku i odbyła się w ramach Międzynarodowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Stanowiła forum wymiany poglądów oraz innowacyjnego spojrzenia na starzejący się świat pod kątem możliwości, jakie stwarza to zjawisko w wymiarze globalnym. Formuła sprzyjała integracji osiągnięć środowiska akademickiego z doświadczeniami praktyków oraz konfrontacji polskich doświadczeń z doświadczeniami przedstawicieli z innych krajów.

 

Współczesna rodzina w Polsce i na świecie

Współczesna rodzina w Polsce i na świecie

Konferencja Współczesna rodzina w Polsce i na świecie odbyła się we wrześniu 2014 roku. Celem projektu była prezentacja wyników badań i wymiana poglądów dotyczących funkcjonowania i przeobrażeń współczesnej rodziny, próba dotarcia do przyczyn i uwarunkowań tych przeobrażeń. Tematyka skupiała się również na wspomaganiu podmiotów takich jak instytucje państwowe i organizacje pozarządowe przez udostępnianie i popularyzowanie wiedzy o rodzinie i jej funkcjonowaniu.

 Wyzwania psychologii biznesu w wymiarze międzykulturowym

 Wyzwania psychologii biznesu w wymiarze międzykulturowym

Projekt realizowany był  w ramach VIII Międzynarodowej Konferencji "Zarządzanie Międzykulturowe" (Intercultural Management Congress). Podczas wydarzenia podjęto próbę połączenia osiągnięć różnych dziedzin nauki i punktów widzenia, które mogą stanowić ważny czynnik wspierający budowanie dorobku psychologii biznesu. Problematyka skupiała się wpływie rozwoju międzykulturowości otoczenia organizacyjnego i społecznego na mechanizmy psychologiczne istotne dla efektywności działań biznesowych. Organizatorami była Katedra Psychologii Zarządzania i Doradztwa Zawodowego Instytutu Psychologii Stosowanej Społecznej Akademii Nauk wraz z Clark University.

Rola zarządzania projektami i procesami we wspieraniu rozwoju lokalnego oraz regionalnego

Rola zarządzania projektami i procesami we wspieraniu rozwoju lokalnego oraz regionalnego

Konferencja „Rola zarządzania projektami i procesami we wspieraniu rozwoju lokalnego oraz regionalnego obyła się w czerwcu 2014 roku, miała na celu głównie umożliwienie debaty związanej z zarządzaniem oraz realizacją projektów i procesów w różnych branżach działalności gospodarczej i samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na rozwój lokalny oraz regionalny. Kolejnymi celami spotkania było podkreślenie roli zarządzania projektami i procesami we spieraniu rozwoju regionalnego, integracja środowiska naukowego z praktykami zajmującymi się realizacją programów, projektów w organizacjach oraz wymiana wiedzy i doświadczeń, które będą sprzyjać generowaniu pomysłów i podejmowaniu wspólnych inicjatyw na realizację programów i projektów.

 Wyzwania Kryzysowego Otoczenia

 Wyzwania Kryzysowego Otoczenia

Konferencja „Wyzwania Kryzysowego Otoczenia odbyła się we wrześniu 2014 roku. Głównym tematem spotkania była próba zdefiniowania pojęcia kryzysu, określenie podstawowych cech sytuacji kryzysowej oraz zidentyfikowanie pojawiających się w tych okolicznościach zagrożeń.

 Nowe Paradygmaty Stabilności Rynku Finansowego

 Nowe Paradygmaty Stabilności Rynku Finansowego

W maju 2014 odbyła się konferencja Nowe Paradygmaty Stabilności Rynku Finansowego. Założeniem projektu było nawiązanie ścisłej współpracy oraz wymiana doświadczeń środowisk naukowych i praktyków życia gospodarczego, celem natomiast wieloaspektowa analiza problemów związanych z funkcjonowaniem i stabilnością rynku finansowego. Organizatorem wydarzenia był Instytut Ekonomii SAN.

 Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego

 Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego

W październiku 2014 roku odbyła się Konferencja Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego. Szczególny nacisk wydarzenia został położony na określenie ram prawno-organizacyjnych bezpiecznego funkcjonowania gospodarki z ekonomicznego punktu widzenia oraz wskazanie szans i zagrożeń dla obrotu gospodarczego, poprzez wymiar systemu podatkowego. Poruszane były zakresy z zarządzania w systemie gospodarczym, zarządzania podatkami i uchylanie się od opodatkowania, ekonomia behawioralna i instytucjonalna w obrocie gospodarczym i wiele innych.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości odbyła się w październiku 2014 roku. Celem spotkania była prezentacja wyników badań na temat szans i zagrożeń rozwoju przedsiębiorczości w aspekcie rachunkowym, finansowym i organizacyjnym oraz dyskusja i wymiana myśli naukowej.