« wróć...2015

"Wielokulturowe Dylematy Universitas"

Wielokulturowe Dylematy Universitas

Konferencja "Wielokulturowe Dylematy Universitas" odbyła się w listopadzie 2015 roku. Realizowanym celem była integracja środowiska naukowego badającego społeczne, ekonomiczne przestrzenne aspekty zarządzania jednostkami terytorialnymi, w warunkach współzarządzania i uczestnictwa podmiotów z sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Organizatorem projektu był Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Społeczną Akademią Nauk.

 Konferencja Wybrane problemy finansowe, rachunkowe i zarządcze małych i średnich firm

 Konferencja Wybrane problemy finansowe, rachunkowe i zarządcze małych i średnich firm

Konferencja odbyła się w listopadzie 2015 roku. Poruszane były problemy finansowe, rachunkowe i zarządcze małych i średnich firm. Zrealizowane cele skupiały się na rozpoznaniu problemów finansowych i rachunkowych małych i średnich firm, zaprezentowaniu problemów efektywnego zarządzania finansami, wskazania problemów ryzyka i zaradzania nim oraz na analizie specyfiki zarządzania MŚP. Partnerami konferencji był Burmistrz Brodnicy, Starosta Brodnicki oraz ZPC „Vobro” Wojciech Wojenkowski.

 Konferencja naukowa „Zarządzanie projektami determinantą wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego”

 Konferencja naukowa „Zarządzanie projektami determinantą wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego”

Konferencja Zarządzanie projektami determinantą wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego odbyła się w październiku 2015 roku w Wydziale Zarządzania SAN w Zduńskiej Woli. Celem projektu było podkreślenie istoty zarządzania projektami we wspieraniu rozwoju lokalnego i regionalnego, współpracy w wymiarze trzech płaszczyzn: środowiska naukowego, biznesowego i samorządowego w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń. 

 IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie Międzykulturowe” (Intercultural Management Congress)

 IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie Międzykulturowe” (Intercultural Management Congress)

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie Międzykulturowe obyła się w październiku 2015 roku. Konferencja poświęcona była kwestiom związanym z zarządzaniem i przywództwem w wielokulturowych korporacjach, kulturze organizacyjnej we współczesnym świecie oraz komunikacji międzykulturowej. Organizatorami była Społeczna Akademia Nauk wraz z Clark University (USA). 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "25 - LECIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE. WYBRANE PROBLEMY"

Ogólnopolska Konferencja Naukowa:

W czerwcu 2015 roku odbyła się 18 czerwca 2015 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "25 - LECIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE. WYBRANE PROBLEMY". Celem konferencji było usystematyzowanie i ocena doświadczeń związanych z implementacją rozwiązań charakterystycznych dla funkcjonowania samorządu terytorialnego w ujęciu globalnym i regionalnym, a także wskazanie wyzwań i perspektyw realizacji zadań w ramach poszczególnych samorządów szczebla administracyjnego. Wydarzenie odbyło się MCK Bełchatów. Organizatorami projektu byli Katedra Administracji Społecznej Akademii Nauk w Łodzi przy współudziale Wydziału Zamiejscowego SAN w Bełchatowie oraz Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 Konferencja naukowa ,,Agile Commerce - Your Space, My Space, Our Space"

 Konferencja naukowa ,,Agile Commerce - Your Space, My Space, Our Space

Projekt Konferencji naukowej ,,Agile Commerce - Your Space, My Space, Our Space"odbył się w czerwcu 2015 roku. Tematyka poświęcona była innowacyjnym rozwiązaniom techniczno–technologicznym w zakresie komunikacji przedsiębiorstw z klientami w wirtualnej przestrzeni biznesowej. Podczas wydarzenia była okazja do fuzji dorobku nauki oraz doświadczeń praktycznych z obszaru zastosowań technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w procesach biznesowych. Organizatorem projektu była  Katedra Marketingu i Logistyki oraz Zakład e-Biznesu Społecznej Akademii Nauk.

 

 I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Problemy wychowania i resocjalizacji w Polsce"

 I Ogólnopolska Konferencja Naukowa

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Problemy wychowania i resocjalizacji w Polsce" odbyła się w czerwcu 2015 roku. Głównym celem projektu było spotkanie środowisk naukowych, przedstawicieli instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką współczesnych możliwości resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie, a także osób dorosłych osadzonych w jednostkach penitencjarnych oraz problematyką pomocy postpenitencjarnej. Konferencja sprzyjała dyskusji nad regulacjami prawnymi a realnymi aspektami działań resocjalizacyjnych, terapeutycznych, wsparcia i pomocy wobec różnych grup docelowych. Podczas dyskusji rozstrzygnięto dylematy związane z pracą resocjalizacyjną w instytucjach i środowisku otwartym, działania zmierzające do budowania prawidłowych postaw społecznych wśród wychowanków Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych, trudności adaptacyjne w warunkach izolacji osadzonych z uwzględnieniem specyficznych mechanizmów przystosowawczych i możliwości im zapobiegania oraz wiele innych tematów.  

 V Konferencja naukowa „Firmy rodzinne” – Doświadczenia i perspektywy zarządzania

 V Konferencja naukowa „Firmy rodzinne” – Doświadczenia i perspektywy zarządzania

V Konferencja naukowa „Firmy rodzinne – Doświadczenia i perspektywy zarządzania odbyła się w maju 2015 roku. Jej celem był rozwój interdyscyplinarnej przestrzeni współpracy i wymiany doświadczeń przedstawicieli środowiska naukowego i praktyków życia gospodarczego, a także poszerzanie współpracy tych dwóch obszarów. Formuła została oparta o integrację osiągnięć środowiska akademickiego z doświadczeniami praktyków gospodarczych zarządzających przedsiębiorstwami rodzinnymi a także konfrontacji doświadczeń polskich z doświadczeniami przedstawicieli z innych krajów.  

Konferencja naukowa "Praktyka biznesowa a programy kształcenia w obszarze IT"

Konferencja naukowa

W kwietniu odbyła się Konferencja naukowa "Praktyka biznesowa a programy kształcenia w obszarze IT". Projekt miał na celu wymianę myśli, poglądów oraz doświadczeń naukowych i praktycznych wskazujących kierunki zmian w informatyce oraz wskazanie na potrzebę ciągłej współpracy między studentami reprezentującymi sferę nauki oraz osobami reprezentującymi sferę przedsiębiorczości.  Konferencja była realizowana w ramach projektu PRAKTYKA DLA INFORMATYKA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas spotkania podjęte zostały tematy związane z dwoma aspektami rozwoju współczesnych technologii informatycznych takich jak  czynniki zewnętrzne kształtujące edukację w obszarze IT oraz  nowe technologie jako czynnik rozwojowy działalności firm i działalności edukacyjnej w obszarze IT.

 

 II Konferencja Naukowa "Pedagogika w służbie instytucjonalnej profilaktyki zagrożeń i patologii społecznych oraz resocjalizacji"

Pedagogika w służbie instytucjonalnej profilaktyki zagrożeń i patologii społecznych oraz resocjalizacji

II Konferencja Naukowa "Pedagogika w służbie instytucjonalnej profilaktyki zagrożeń i patologii społecznych oraz resocjalizacji" odbyła się w marcu 2015 roku. Konferencja miała za zadanie ukazanie i zastanowienie się w jaki sposób owoce działań pedagogiki jako nauki są, mogą i powinny być wykorzystywane w działalności wszelkich instytucji zajmujących się profilaktyką społeczną, wsparciem społecznym oraz resocjalizacją oraz ukazanie szerszemu gronu odbiorców, w tym młodzieży, że profilaktyką można nazwać każde działanie, w tym takie, które może wykonywać każdy, a które ma na celu zapobieganie zagrożeniom społecznym: przestępczości, wykluczeniu, przemocy, innym patologiom. Wszelka postawa sprzyjająca zabijaniu bierności społecznej i sprzeciwiająca się przyzwoleniu społecznemu na negatywne zachowania jest właśnie profilaktyką społeczną.