« wróć...2017

Konferencja "Współdziałanie służb i podmiotów ratowniczych"

Konferencja

Konferencja "Współdziałanie służb i podmiotów ratowniczych" odbyła się w listopadzie 2017 roku. Głównymi tematami spotkania było: funkcjonowanie systemu powiadomienia ratunkowego na przykładzie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi, problemy komunikacyjne w przekazie informacji od osoby zgłaszającej, pilotaż obsługi numeru 997 przez CPR, lokalizowanie osób dzwoniących na numer alarmowy 112 przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi, zasady funkcjonowania Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, rola dyżurnego Policji w obiegu informacji o zdarzeniu oraz w inicjowaniu działań, których podstawą jest informacja o zgłoszeniu alarmowym.

Konferencja projektu Rural Dear Agenda

Konferencja projektu Rural Dear Agenda

Konferencja odbyła się w listopadzie 2017 roku. Podczas konferencji nasi prelegenci mówili m.in. o roli, jaką w promowaniu edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju pełnią liderzy. Liderzy, którzy są siłą napędową wszelkich działań, ponieważ tylko prawdziwie zaangażowana osoba, z poczuciem misji i jasnym celem jest w stanie przekonać pozostałych do pracy na rzecz naszego wspólnego dobra. Jednym z ważnych punktów programu Konferencji była prezentacja kilku projektów pilotażowych, które zrealizowano jako część działań projektowych. Organizacje pozarządowe z województwa łódzkiego zaplanowały i przeprowadziły serię działań wpisujących się w ideę projektu. Konferencja miała rangę międzynarodową.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wielowymiarowe ryzyka ponowoczesności "Terroryzm"

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wielowymiarowe ryzyka ponowoczesności

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wielowymiarowe ryzyka ponowoczesności "Terroryzm" odbyła się w październiku 2017 roku i została poświęcona problemom współczesnego terroryzmu, zwłaszcza przybliżeniu najaktualniejszej wiedzy o możliwościach przeciwdziałania, zapobiegania i ograniczania skutków aktów terrorystycznych. Konferencja adresowana była do zarówno do badaczy terroryzmu, jak i praktyków ze służb oraz instytucji pomocowych, zarządzania kryzysowego, profilaktyki społecznej i edukacji.  Zamysłem organizatorów było nie tylko głębsze poznanie tego rosnącego problemu współczesnych społeczeństw, ale także wypracowanie najaktualniejszych zaleceń  i rekomendacji dla zajmujących się zwalczaniem terroryzmu i zagrożeń związanych z aktami terroru, profilaktyką społeczną  oraz edukacją dla bezpieczeństwa, a także prezentacja praktycznych rozwiązań prewencyjnych ukierunkowanych na ograniczenie skutków ataków.

 

Konferencja - informacje
Format: pdf
1.22 MB

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "W stronę różnorodności. Od koncepcji do aktualnych problemów zarządzania"

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "W stronę różnorodności. Od koncepcji do aktualnych problemów zarządzania" - do tematów spotkania należały m.in.: Zarządzanie różnorodnością potencjału społecznego w organizacjach, Różnorodność w kontekście społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, Różnorodność w marketingu i procesach logistycznych, Psychospołeczny wymiar zarządzania różnorodnością, Wpływ różnorodności na zmiany i innowacje w organizacji, Etyczne i kulturowe wymiary różnorodności.

XI Międzynarodowa Konferencja „Zarządzanie Międzykulturowe”

XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „Zarządzanie Międzykulturowe”

XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „Zarządzanie Międzykulturowe odbyła się we wrześniu 2017 roku i została poświęcona kwestiom związanym z zarządzaniem i przywództwem w wielokulturowych korporacjach, kulturze organizacyjnej we współczesnym świecie oraz komunikacji międzykulturowej.

Prawno-karne aspekty prowadzenia ksiąg rachunkowych

Prawno-karne aspekty prowadzenia ksiąg rachunkowych

Konferencja odbyła się we wrześniu 2017 roku. Do jej głównych celi należało: Wskazanie roli i znaczenia orzecznictwa sądowego krajowego (WSA, NSA) i TSUE w transparentności rozliczeń podatkowych, Wskazanie wyzwań stojących przed studentami, pracownikami działów księgowości i biegłymi  rewidentami w zakresie oceny rzetelności prowadzenia ksiąg i jakości sprawozdania finansowego oraz próba określenia nowych wyzwań w zakresie rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych  i nowych zadań stojących przed głównymi księgowymi, dyrektorami i innymi osobami odpowiedzialnymi za finanse.

Szczegółowe informacje o konferencji
Format: pdf
430 KB

VII Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe”

VII Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe”

VII Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe odbyła się we wrześniu 2017 roku. Podczas spotkania obyła się dyskusja i wymiana doświadczeń w gronie środowiska naukowego oraz praktyków bezpieczeństwa  i zarządzania kryzysowego, wywodzących się ze służb, administracji i biznesu. Zamysłem konferencji było poświecenie szczególnej uwagi problematyce bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

Konferencja "Jak rozpoznać i przeciwdziałać cyberzagrożeniom"

Konferencja

Konferencja "Jak rozpoznać i przeciwdziałać cyberzagrożeniom" miała miejsce w czerwcu 2017 roku. Głównymi odbiorcami byli nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, rodzice dzieci w wieku szkolnym, ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, lekarze, pielęgniarki, ośrodki pomocy społecznej, pracownicy administracji publicznej. Podczas spotkania zostały poruszone takie tematy jak: Zagrożenia w świecie dominacji smartfonów, Przemiany informacyjno-komunikacyjne i społeczno-edukacyjne w świecie realnym i wirtualnym, Nadużycia związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych, Osobowe, rodzinne i społeczne aspekty aktywności nastolatków w cyberprzestrzeni, Uzależnienie od Internetu - pomoc w diagnozie problemu, planowanie pomocy i gdzie ją znaleźć, Przestępstwa komputerowe i odpowiedzialność karna w tym zakresie, Współpraca pedagogów, nauczycieli, rodziców i opiekunów z łódzką policją.

 

Program konferecji
Format: pdf
336 KB
Zaproszenie
Format: pdf
707 KB

III Konferencja Agile-Commerce - Your space, my space, our space

III Konferencja Agile-Commerce - Your space, my space, our space

III Konferencja „Agile-Commerce - Your space, my space, our space odbyła się w maju 2017 roku i została podjęta próba połączenia osiągnieć różnych dziedzin nauki i punktów widzenia, które mogą stanowić ważny czynnik wspierający budowanie dorobku naukowego. Problematyka konferencji koncentrowała się  na innowacyjnych rozwiązaniach techniczno-technologicznych w zakresie komunikacji przedsiębiorstw z klientami w wirtualnej przestrzeni biznesowej. Spotkanie było niepowtarzalną okazją do fuzji dorobku nauki oraz doświadczeń praktycznych z obszaru zastosowań technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w procesach biznesowych.

 

VII Konferencja Naukowa - Firmy Rodzinne

VII Konferencja Naukowa - Firmy Rodzinne

VII Konferencja Naukowa „Firmy Rodzinne odbyła się w maju 2017 roku. Celem konferencji był rozwój interdyscyplinarnej przestrzeni współpracy i wymiany doświadczeń przedstawicieli środowiska naukowego i praktyków życia gospodarczego, a także poszerzanie współpracy tych dwóch obszarów.

 

Konferencja dydaktyczna "Uwaga! Dziecko cierpi. Nie pozwól na to!"

Konferencja dydaktyczna

Konferencja dydaktyczna "Uwaga! Dziecko cierpi. Nie pozwól na to!" odbyła się w lutym 2017 roku i została objęta Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Dziecka oraz Prezydenta Miasta Łodzi. Spotkaniem pragnęliśmy uzmysłowić, uwrażliwić oraz zachęcić do reagowania na wszelkie przejawy stosowania przemocy wobec dzieci. Kolejnym celem konferencji było wypracowanie ze społecznością lokalną właściwych form reagowania poprzez powiadamianie Policji oraz innych służb o niepokojących sygnałach i zagrożeniach.

Harmonogram konferencji
Format: pdf
279 KB
Uwaga! Dziecko cierpi. Nie pozwól na to!
Format: pdf
565 KB

Konferencja "Zarządzanie w organizacjach publicznych"

Konferencja

Konferencja "Zarządzanie w organizacjach publicznych" miała miejsce w kwietniu 2017 roku. Na spotkaniu zostały podjęte takie tematy jak: Szkolnictwo wyższe - wyzwania współczesnego zarządzania, Trendy w zarządzaniu w obszarze edukacji, Problematyka zarządzania w sektorze ochrony zdrowia, Uwarunkowania procesów zarządzania w systemie bezpieczeństwa narodowego, Specyfika zarządzania w administracji publicznej, Gospodarka komunalna - szanse i zagrożenia w procesie zarządzania.