« wróć...2019

IX Konferencja Naukowa „Firmy Rodzinne” / 9th ‘Family Businesses’ Scientific Conference

IX Konferencja Naukowa „Firmy Rodzinne” / 9th ‘Family Businesses’ Scientific Conference

Projekt został zrealizowany w maju 2019 roku. Zamysłem konferencji było zwrócenie uwagi na wieloaspektowe uwarunkowania procesów gospodarczych oraz identyfikacja czynników kreujących szanse rozwojowe i źródła zagrożeń dla przedsiębiorstw rodzinnych funkcjonujących w globalnej rzeczywistości. Celem konferencji był rozwój interdyscyplinarnej przestrzeni współpracy i wymiany doświadczeń przedstawicieli środowiska naukowego oraz praktyków. Formuła konferencji została oparta o integrację osiągnięć środowiska akademickiego z doświadczeniami praktyków gospodarczych zarządzających przedsiębiorstwami rodzinnymi a także konfrontacji doświadczeń polskich z doświadczeniami przedstawicieli z innych krajów.

 

 

Konferencja AGILE COMMERCE 

Konferencja AGILE COMMERCE

Konferencja AGILE COMMERCEodbyła się w kwietniu 2019 roku. Zakres tematyczny projektu obejmował zarządzanie z nurtem trendów gospodarki XXI wieku, sektor MŚP a Internet i nowe technologie, innowacje w relacjach z rynkiem w multimedialnej rzeczywistości sieci, rozwiązania techniczno-technologiczne w handlu XXI wieku, E-commerce - procesy biznesowe w wirtualnej rzeczywistości, hipermedialne środowisko komunikacji - technologie w zastosowaniu oraz wiele innych zagadnień dotyczących technologii.

 

Link do konferencji: Więcej informacji

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sieradz 

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sieradz

Projekt miał miejsce w maju 2019 roku. Celem konferencji była dyskusja naukowa zagadnień ochrony danych osobowych w kontekście aksjologicznym i normatywnym. Dane osobowe, stanowiące obecnie znaczący komponent obrotu gospodarczego, są objęte ustandaryzowaną ochroną prawną na poziomie UE i krajowym, co nie oznacza jednak wykluczenia wszelkich wątpliwości dotyczących rozumienia systemu ochrony danych osobowych. Co więcej, obserwowane obecnie  komercyjne podejście do danych osobowych może prowadzić do powstania zjawisk niekorzystnych dla ochrony prywatności osoby fizycznej, co wymaga nie tylko działań w obrębie prawnym, lecz przede wszystkim wzmożonych wysiłków w zakresie traktowania ochrony danych osobowych w kategoriach społecznej odpowiedzialności biznesu i standardów etycznych funkcjonowania administracji publicznej.

 

Zarządzanie Uniwersytetem Przyszłości. Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości II

Zarządzanie Uniwersytetem Przyszłości. Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości II

Konferencja dotycząca Zarządzania Uniwersytetem Przyszłości odbyła się w czerwcu 2019 roku. Ideą konferencji było poruszenie tematyki nowych strategii struktur i kultury organizacyjnej uczelni, dobrych praktyk w zarządzaniu uczelniami, oceny rezultatów funkcjonowaniu Ustawy 2.0 oraz ewaluacji naukowej. Patronatami projektu byli Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundacja Rektorów Polskich. Konferencję dofinansowano w ramach programu MNiSW.  

Komunikacja bez barier - nowoczesne narzędzia i technologie wspomagające rozwój zawodowy osób z niepełnosprawnością słuchową"

Komunikacja bez barier - nowoczesne narzędzia i technologie wspomagające rozwój zawodowy osób z niepełnosprawnością słuchową

Event odbył się w grudniu 2019 roku. Tematyka spotkania obejmowała nowoczesne narzędzia i technologie wspomagające rozwój zawodowy osób z niepełnosprawnością słuchową oraz warsztat pracy doradców zawodowych, trenerów, specjalistów HR, nauczycieli, pedagogów. W ramach wydarzenia słuchacze mieli możliwość dowiedzenia się więcej jak ulepszyć proces doradztwa zawodowego dla osób z uszkodzeniami słuchu, zyskali umiejętności wykorzystania nowoczesnych narzędzi do wsparcia rozwoju zawodowego osób z uszkodzeniami słuchu, poznali praktyki z 4 krajów europejskich oraz pozyskali niezbędna wiedzę w tym zakresie.