« wróć...Kandydat z zagranicy

Cudzoziemcy w SAN

Cudzoziemcem w rozumieniu przepisów prawa polskiego jest każda osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa. Jeżeli jesteś kandydatem cudzoziemcem i ubiegasz się o przyjęcie do Społecznej Akademii Nauk zapoznaj się z etapami rejestracji na studia.

 

*Osoby, które posiadają polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego państwa lub kilku innych krajów, są z mocy prawa traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.

Proces rekrutacji

kandydat-z-zagranicy-san-1

Kandydat cudzoziemiec może dokonać zapisu na studia

poprzez założenie konta w systemie rekrutacyjnym na stronie

www.e-rekrutacja.san.edu.pl

Po dodaniu skanów lub zdjęć wymaganych dokumentów oraz zdjęcia do legitymacji należy umówić się na dostarczenie oryginałów dokumentów do  Biura Rekrutacji .

ETAP I – wstępna rekrutacja

Wstępna kwalifikacja na studia w SAN następuje na podstawie dokumentów przesłanych w rejestracji on-line, takich jak:

 1. Dokumenty potwierdzające wykształcenie wraz z suplementem (Atestat ukończenia szkoły średniej/ Dyplom Bachelor , wraz z apostille lub nostryfikacją świadectwa),
 2. Kopia paszportu (strona ze zdjęciem),
 3. Zdjęcie w formacie dowodowym - 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość),
 4. Dokument potwierdzający legalizację pobytu (wiza /karta pobytu/Karta Polaka/inny dokument potwierdzającego legalizację pobytu lub dokumentu potwierdzającego ubieganie się o legalizację pobytu).

ETAP II – rekrutacja uzupełniająca

Końcowa kwalifikacja na studia w SAN następuje na podstawie oryginałów dokumentów dostarczonych do Biura Rekrutacji przed końcem rekrutacji lub niezwłocznie po przyjeździe do Polski, takich jak:

 1. Dokumenty potwierdzające wykształcenie wraz z suplementem (Atestat ukończenia szkoły średniej/ Dyplom Bachelor , wraz z apostille lub nostryfikacją świadectwa),
 2. Tłumaczenie przysięgłe wszystkich dokumentów w języku innym niż polski,
 3. Paszport (do wglądu),
 4. 1 zdjęcie w formacie dowodowym - 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość),
 5. Kopia certyfikatu, potwierdzającego znajomość języka polskiego. W przypadku braku ww. dokumentu – oświadczenie Kandydata o poziomie kwalifikacji językowych i o przystąpieniu do testu językowego organizowanego przez SAN po przyjeździe do Polski, (nie dotyczy kierunku Filologia),
 6. Dokument potwierdzający legalizację pobytu do wglądu (wiza /karta pobytu/Karta Polaka/inny dokument potwierdzającego legalizację pobytu lub dokumentu potwierdzającego ubieganie się o legalizację pobytu),
 7. Dokument stwierdzający, że świadectwo/dyplom uprawnia do podjęcia lub kontynuowania studiów w kraju jego wydania, wystawiony przez Ministerstwo Edukacji lub polską placówkę dyplomatyczną w kraju wydania dyplomu (chyba, że taka informacja jest umieszczona na dokumencie edukacyjnym),
 8. Potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (100 zł),
 9. Potwierdzenie opłaty pierwszej raty czesnego (do 05.10 lub przed otrzymaniem zaświadczenia o zakwalifikowaniu na studia).

 

Dodatkowe dokumenty ( jeśli dotyczą Kandydata):

 1. Oświadczenie rodziców o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią,
 2. Oświadczenie o poddaniu się procesowi nostryfikacji,
 3. Pełnomocnictwo (jeśli dokumenty są składane za pośrednictwem osoby trzeciej).

 

Kandydaci na kierunki medyczne takie jak Fizjoterapia i Kosmetologia (wszystkie stopnie) powinni dodatkowo złożyć:

 1. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie wydawane jest w Biurze Rekrutacji przy składaniu dokumentów).

Wymogi językowe

Cudzoziemcy przyjmowani na studia prowadzone w Społecznej Akademii Nauk w języku polskim zobligowani są do udokumentowania znajomości języka polskiego w stopniu pozwalającym na podjęcie studiów w tym języku. Znajomość języka polskiego student może poświadczyć poprzez:

 1. Przedstawienie certyfikatu znajomości języka polskiego  przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
 2. Oświadczenie o poziomie swoich kwalifikacji językowych i o przystąpieniu do testu językowego organizowanego przez Społeczną Akademię Nauk po przyjeździe do Polski, z którego certyfikat należy złożyć najpóźniej do końca I semestru.

Wymagane dokumenty dla kandydata z zagranicy

Oryginały dokumentów potwierdzających wykształcenie wraz z suplementem
(Atestat ukończenia szkoły średniej/ Dyplom Bachelor  wraz z apostille lub nostryfikacją świadectwa)
Tłumaczenie przysięgłe wszystkich dokumentów w języku innym niż polski
Paszport
(do wglądu)
1 zdjęcie w formacie dowodowym
35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość)
Oryginał i kopia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego. W przypadku braku ww. dokumentu – oświadczenie Kandydata o poziomie kwalifikacji językowych i o przystąpieniu do testu językowego organizowanego przez SAN, po przyjeździe do Polski
Dokument potwierdzający legalizację pobytu do wglądu
(wiza /karta pobytu/Karta Polaka/inny dokument potwierdzający legalizację pobytu lub dokument potwierdzający ubieganie się o legalizację pobytu)
Dokument stwierdzający, że świadectwo/dyplom uprawnia do podjęcia lub kontynuowania studiów w kraju jego wydania, wystawiony przez Ministerstwo Edukacji lub polską placówkę dyplomatyczną w kraju wydania dyplomu 
Potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej
Potwierdzenie opłaty pierwszej raty czesnego
(do 05.10 lub przed otrzymaniem zaświadczenia o zakwalifikowaniu na studia)
Oświadczenie rodziców o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią
( jeśli dotyczą Kandydata)
Oświadczenie o poddaniu się procesowi nostryfikacji
( jeśli dotyczą Kandydata)
Pełnomocnictwo
(jeśli dokumenty są składane za pośrednictwem osoby trzeciej)
Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie wydawane jest w Biurze rekrutacji przy składaniu dokumentów). Dotyczy Kandydatów na kierunki medyczne takie jak Fizjoterapia i Kosmetologia (wszystkie stopnie)