« wróć...Międzynarodowa Konferencja Finalna projektu Erasmus+ ESTET

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej międzynarodowej Konferencji Finalnej projektu Erasmus+ ESTET pt. "Edukacja i szkolenia na rzecz zrównoważonej turystyki w Europie", która odbędzie się 1 grudnia 2022 roku w budynku Społecznej Akademii Nauk przy ul. Łuckiej 11 w Warszawie o godzinie 10.

Konferencja skierowana jest do:

1. Organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego (nauczyciele, trenerzy, opiekunowie) oferujący programy szkoleniowe w zakresie turystyki oraz osób uczących się będących w trakcie szkolenia w zakresie turystyki i/lub chcące podnieść swoje kwalifikacje,

2. Instytucji i organizacji, które mogą wspierać działania upowszechniające rezultaty projektu:

  • Instytucje publiczne zarządzające kształceniem i szkoleniem zawodowym na poziomie szkoły średniej, policealnej i wyższej.
  • Instytucje oferujące programy rozwoju zawodowego dla nauczycieli;
  • Organizacje branży turystycznej, stowarzyszenia i sieci zawodowe, administracja na poziomie lokalnym, regionalnym i/lub krajowym zaangażowana w zarządzanie, promocję i rozwój turystyki - wszystkie organizacje zaangażowane w dialog "edukacja - przemysł" na temat zapotrzebowania na umiejętności sektorowe i aktualizacji programów nauczania
  • Organizacje pozarządowe/ organizacje non-profit/ fundacje zajmujące się kwestiami środowiska i zrównoważonego rozwoju

We would like to invite you to participate in the free international Final Conference of the Erasmus+ ESTET project entitled "Education & Training for Sustainable Tourism in Europe", which will take place on 1 December 2022 in the University of Social Sciences at 11 Lucka Street in Warsaw at 10 am.
 
The conference is aimed at:
 
1. Final users of the project results - VET providers (teachers, trainers, tutors) offering training programmes in the field of tourism and learners undergoing training in tourism and/or
willing to improve their qualification,\
 
2. Institutions and organisations that can support the multiplier effect of the project results through their further dissemination:

  • Public bodies governing vocational education and training at upper secondary, post-secondary and tertiary level,
  • Institutions offering professional development programmes for teachers,
  • Tourism branch organisations, professional association and networks, administration at local, regional and/or national level involved in tourism management, promotion and development - all organisations involved in the “education - industry” dialogue about the sectoral skills demand and curricular update,
  • NGOs/non-profit organisations/foundations dealing with environmental and sustainability issues.

Link do zapisów na wydarzenie znajdą Państwo pod grafikami / Event participation registration is placed below the graphics.

edukacja i szkolenia na rzecz zrownowazonej turystyki w europie
edukacja i szkolenia na rzecz zrownowazonej turystyki w europie