« wróć...Policjanci garnizonu łódzkiego partnerem Społecznej Akademii Nauk

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi zawarła porozumienie o współpracy z Zarządem Wojewódzkim w Łodzi Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Korzystną dla obu stron umowę sygnowali prof. Roman Patora – Rektor SAN oraz podinsp. Krzysztof Balcer – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP.

Wieloletnie zaangażowanie Społecznej Akademii Nauk na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych i systematyczną dbałość o wysoką jakość kształcenia kadr, w tym dla polskiej Policji, a także promowanie zawodu policjanta docenili policyjni związkowcy z garnizonu łódzkiego. Władze Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów zdecydowały o sformalizowaniu współpracy poprzez zawarcie z Uczelnią porozumienia o współpracy. Stosowny dokument został podpisany w dniu 2 września 2022 roku przez prof. Romana Patorę – Rektora Społecznej Akademii Nauk i podinsp. Krzysztofa Balcera – Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego w Łodzi NZSSP, w obecności nadinsp. w st. spocz. Adama Maruszczaka,  insp. w st. spocz. Pawła Karolaka oraz Mirosława Olszewskiego – Dyrektora Biura ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Społecznej Akademii Nauk.

 Na mocy zawartej umowy policyjne związki zawodowe zostały włączone w proces opiniowania programów edukacyjnych oferowanych przez Społeczną Akademię Nauk, zwłaszcza dla kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, a Uczelnia zadeklarowała organizacji związkowej wsparcie w prowadzeniu badań, organizacji szkoleń, a także zgłosiła gotowość opracowania programów studiów kierunkowych, w tym podyplomowych, certyfikowanych szkoleń oraz seminariów.

Ważnym elementem współpracy pozostaje gotowość opieki nad studentami odbywającymi staże i praktyki w jednostkach Policji garnizonu łódzkiego ze strony doświadczonych policjantów – członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego. Władze Uczelni doceniając tę pomoc policyjnych związkowców zdecydowały o opracowaniu programu promocyjnego i stypendialnego dla członków związku zawodowego podwyższających kwalifikacje w Społecznej Akademii Nauk (o szczegółach zainteresowanych informują szerzej właściwe Zarządy Terenowe NSZZP oraz Dział Rekrutacji Społecznej Akademii Nauk w Łodzi).

Porozumienie zawarte z Zarządem Wojewódzkim NSZZP w Łodzi jest dwudziestym aktem o współpracy Społecznej Akademii Nauk z instytucjami i organizacjami aktywnymi w obszarze bezpieczeństwa państwa (m.in. Komendami Wojewódzkimi Policji w Łodzi i Rzeszowie, wybranymi jednostkami powiatowymi Policji i Państwowej Straży Pożarnej, zakładami karnymi) i jedną z ponad dwustu umów zapewniajacych przychylność dla naszych studentów odbywających staże i praktyki w instytucjach państwowych i jednostkach samorządowych, przedsiębiorstwach, liczących się na rynku małych i średnich firmach, korporacjach zawodowych i kancelariach. Władze Uczelni i kierunku Bezpieczeństwo Narodowe z satysfakcją i zadowoleniem odnotowują, iż pozostaje ono pierwszym porozumieniem zawartym ze związkiem zawodowym. 

policjanci-garnizonu-lodzkiego-i-san
policjanci-garnizonu-lodzkiego-i-san