« wróć...Wystartował Projekt "Nowa szansa na pracę"

Projekt „Nowa szansa na pracę” jest współfinansowany ze środków PFRON w ramach programu „Absolwent”.
Ma on na celu podniesienie kompetencji oraz zatrudnienie uczestników.

nowa szansa na prace

Każdy z uczestników skorzysta z poniższych form wsparcia:

 • indywidualne doradztwo zawodowe – 6 godzin (w tym stworzenie indywidualnego planu działania oraz wytyczenie kierunku szkolenia zawodowego oraz profilu stażu zawodowego),
 • indywidualne poradnictwo zawodowe – 6 godzin,
 • szkolenia interpersonalne – w tym: trening aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentacje, motywację do podjęcia i utrzymania zatrudnienia, komunikację interpersonalną, radzenie sobie ze stresem – 10 godzin,
 • szkolenia zawodowe – tematyka dobrana na podstawie spotkań z doradcą zawodowym, uzyskanie zaświadczenia o ukończonym szkoleniu – 20 – 60 godzin,
 • staż zawodowy – 3 miesięczne praktyki w wybranym miejscu pracy.

 

Korzyści z udziału w projekcie:

 • opracowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego i podjęcia zatrudnienia,
 • określenie mocnych stron uczestnika, które pozwolą mu na wybór szkolenia i zawodu zgodnego z jego preferencjami i możliwościami rynku pracy,
 • podniesienie kompetencji w zawodzie, na który jest zapotrzebowanie na rynku pracy,
 • nabycie doświadczenia zawodowego oraz pozyskanie kontaktów z pracodawcami, co ułatwi podjęcie zatrudnienia,
 • możliwość podjęcia zatrudnienia poprzez uczestnictwo w szkoleniu zawodowym i stazu u pracodawcy,
 • stypendium stażowe w wysokości 1500 PLN brutto wypłacane przez cały okres stażu,
 • możliwość zwrotu kosztów dojazdu, opieki nad osobą zależną na podstawie przedłożonych dokumentów.

 

Termin realizacji projektu:

02.2023r. – 09.2023r.

 

Termin rekrutacji:

do końca lutego 2023r.

 

Wymagania dotyczące uczestników:

 • miejsce zamieszkania – woj. mazowieckie,
 • status osoby niepełnosprawnej (II lub III grupa inwalidzka),
 • wykształcenie wyższe (max do 5 lat po ukończeniu studiów) lub ostatni rok studiów,
 • pozostawanie bez pracy

 

Aby przystąpić do projektu należy:

 • wypełnić oraz podpisać deklarację zgłoszeniową (wzór na stronie stowarzyszenie.edu.pl),
 • dostarczyć kopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności (minimalny termin ważności to 30.06.2023r.),
 • dostarczyć kopię dyplomu lub zaświadczenie o statusie studenta ostatniego roku studiów.

 

Skan kompletu dokumentów rekrutacyjnych uczestnika prosimy przesyłać na adres mailowy: projekt@stowarzyszenie.edu.pl

 

Kontakt dla uczestników w sprawie projektu:

Dagmara Zalewska

Stowarzyszenie Edukacja i Nauka

www.stowarzyszenie.edu.pl

Mail: projekt@stowarzyszenie.edu.pl

Tel. 22 497 57 69